“Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по проект: "Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар ...", публикувана под № 9046812 в регистъра на АОП
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци в с. Чавдар, Община Чавдар”