„Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар и уличен водопровод“ по мярка 7.2...
Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ и авторски надзор за обект: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар"
„Реконструкция пешеходни пътеки и ограда в гробищен парк, с. Чавдар“
“Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по проект: "Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар ...", публикувана под № 9046812 в регистъра на АОП