Преписка № 4/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"
Преписка № 3/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"
Преписка № 2/2019 за публично състезание с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар“
Преписка № 1/2019 за публично състезание с предмет "Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“
Преписка №5/2018 за публично състезание с предмет „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – II-ри участък”
Преписка № 4 за пазарни консултации с предмет "Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар, община Чавдар"
Преписка №3/2018 за публично състезание с предмет „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – I-ви етап”
Преписка № 2 / 2018 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“, публикувана на 12.04.2018
Преписка № 1/2018 за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар”, публик. на 22.01.2018
Преписка № 2 / 2017 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“, публикувана на 20.10.2017
Преписка № 1 / 2017 за публично състезание "Ремонт на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за експозиционна зала в село Чавдар“, публикувана на 26.07.2017
Покана до определено лице/лица за обект „Аварийно-възстановителни работи по ВиК мрежа на две улици в с. Чавдар”
Пазарни консултации за обект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Чавдар”
Пазарни консултации за обект „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар”
„Строително-монтажни работи по ремонт на улици и обществен паркинг, и благоустрояване и паркоустройство на училищен двор в село Чавдар”,
Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3670 - /SFO1300 ... - Обявление №727915 в Регистъра на АОП
Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3670 - /SFO1300 ... - Обявление №727898 в Регистъра на АОП
„Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар и уличен водопровод“ по мярка 7.2...
Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ и авторски надзор за обект: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар"
„Реконструкция пешеходни пътеки и ограда в гробищен парк, с. Чавдар“
„Реконструкция и ремонтни работи в района на параклис „Св. Георги”, с. Чавдар“, № 9051219 в Регистъра на АОП
“Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по проект: "Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар ...", публикувана под № 9046812 в регистъра на АОП
„Доставка на нов автомобил (6+1 места) за нуждите на община Чавдар”, № 9042362 в Регистъра на АОП
„Ремонт на улици в с. Чавдар, Община Чавдар“, № 00593-2015-0001 в регистъра на АОП
“Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. “Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар”
„Изработване на инвестиционен проект за обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа“, с. Чавдар, Община Чавдар“