Съобщения и обяви

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Хелт и Лайф 5 - 13 - Ваня Гуглева":

Uvedommlenie Helt i Laif.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от "Елаците - МЕД" АД:

Uvedomlenie Elatzite Med.pdf


Заповед за определяне границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване в Община Чавдар за 2019 г.: Zapoved_za_smetosubirane.pdf

Обява за оповестяване на търг за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост: Obiava turg.pdf


Покана № Ч-1036/04.07.2018 за събиране на оферти за доставка по проект “Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Домашен социален патронаж – Община Чавдар”, финансиран от Фонд "Социална закрила": Dokumenti.rarСъобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК: Suobshtenie po APK.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от "Чавдарска гора" ЕООД:

obyava_chavdarska_gora.pdf

uvedomlenie_za_investicionno_predlojenie_chavdarska_gora.pdf


Заповед относно категориите информация, подлежащи на класификация като "служебна тайна":

Zapoved Z61 10.05.2018.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от Община Чавдар:

Obqva po cl.4 al.2-1.pdf

Uvedomlenie za investicionno predlojenie.pdf


Заповед №З-41/21.03.2018 за поправка на фактическа грешка в Заповед З-29/06.03.2018: Zapoved Z41.pdf


Заповед № З-29/06.03.2018 г. за ползване на имоти - полски пътища и канали: Zapoved Z29.pdf


Годишен план за паша на Община Чавдар за стопанската 2018-2019 година: godishen plan za pasha 2018.pdf


Основни правила за безопасно поведение при бури и обилни валежи: Osnovni_pravila_bezopasnost.docx


Обявление

Община Чавдар, област Софийска, наоснование чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на трасе на ВЛ 110 кV "ПАСКАЛ - МУРГАНА" в участъка от стълб № 150 до стълб № 155, преминаващо през землищата на с.Челопеч и с.Чавдар, област Софийска. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция ТУР в сградата на общинска администрация Чавдар, ул. "Христо Ботев" № 9. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Чавдар съобщава на всички собственици на имоти и МПС-та, че от 15.01.2018 год. започва събирането на дължимите данъци за 2018 год. Задълженията си може да платите:

· в брой или чрез пос терминал на гише – звено за административно обслужване;

· в офис на изипей или чрез български пощи;

· по банков път.


Обявление във връзка чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ относно задание за изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за изместване на ВЛ 110kv „Паскал-Мургана“ в участъка от стълб 150 до стълб 155:
Zapoved ZUT_7_16_11_2017.pdf

Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион - частна общинска собственост:
suobshtenie_za_turg.docx

Съобщение до собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения
suobshtenie po ZT.docx


Заповед № З-126 / 27.10.2017 относно услуга по сметосъбиране и сметоизвозване:

Zapoved_126_2017.pdf


Заповед за сключване на договори за наем със собственици или ползватели на животновъдни обекти:

Zapoved_121.pdf


Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост:

syobshtenie_za_tyrgПротокол на основание чл. 37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи

protokol_pasishta

Инвестиционно предложение за „Изместване на електропровод ВЛ 110kv „Паскал-Мургана“, собственост на Енергиен Системен Оператор и изграждане на нов подземен електропровод 6 kv, собственост на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД:

Investicionno predlojenie.rar


Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион - частна общинска собственост:

Suobshtenie za turg s taino naddavane.docx


Уведомление за инвестиционно предложение от "Чавдарска Гора" ЕООД:

uvedomlenie_do_kmeta

obyva_po_chl.4

uvedomlenie_po_chl.4ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВЛАЖНА ЗОНА” С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“ И НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”:

Informatsiya po Prilojenie 2.docx


Обявление за одобрено задание за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в землищата на с. Челопеч, община Челопеч и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област:

Obiavlenie za izmenie na PUP-PRZ.pdf


Заповед № 63 / 02.05.2017 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Чавдар:

Zapoved 63_02_05_2017.pdf


Здравно-информационни материали на Министерство на здравеопазването във връзка с Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести:

Zdravno-informacionni materiali.zip


Съобщение за за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности:

Suobshtenie za sobstvenici na pchelni semeistva.docx


Заповед № 56 / 10.04.2017 за осигуряване на пожарна безопасност:

Zapoved za pojarna bezopasnost.pdf


Заповед № 50 / 03.04.2017 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот - частна общинска собственост:

Zapoved 50 03.04.2017.pdf


Съобщение

НООРО и Община Чавдар организират кампания за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО). Отпадъците от ИУЕЕО ще се приемат всеки ден в периода 27.03-09.04.2017 г. вкл., в гаражна клетка в сградата на Община Чавдар, с. Чавдар, ул. "Христо Ботев" № 9.

Obiava IUEEO.jpg


Заповед № 33 / 28.02.2017 за паша в горските територии:

Zapoved pasha gorski teritorii.pdf


График за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за 2017 г.:

Grafik za subirane na IUEEO 2017.pdf