Администрация

Кмет на Община Чавдар:

Пенчо Стоянов Геров

Биографична справка:

Пенчо Геров е роден на 18-ти април 1937 г. в село Чавдар. Семеен е, с двама синове. Завършил е Полувисшия железопътен институт - София, специалност „Строителство и поддържане на железопътния път”. Започва професионалния си опит в Медодобивния завод „Георги Дамянов” (понастоящем „Аурубис България” АД), гр. Пирдоп. Последователно заема длъжностите технически ръководител на ВиК, началник-отдел „Капитално строителство”, заместник-директор и директор на „Инвеститорска дирекция“. От 2000-та до 2003-та година участва в частна фирма в сферата на строителството. От 2003-та година до сега, четвърти мандат, Пенчо Геров е кмет на Община Чавдар.Администрация:

Устройствен правилник:

Ustroistven pravilnik.doc


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:

Registur_ZPUKI.pdf


Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:
Deklaracii po ZPUKI_1.pdf

Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:

Deklaracii po ZPUKI.pdf


Функции на кмета:

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и се избира пряко от населението за срок от 4 години. Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. председателства съвета по сигурност;

11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация;

13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

17. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.


Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Чавдар:
Etichen kodeks Chavdar.doc