“Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Територията на общината и изцяло подновената  й инфраструктура са отлични предпоставки за развитие както на разнообразни селскостопански дейности и предприемачески  идеи, така и за предоставянето на възможности за пълноценен отдих и туризъм. В тази насока са и усилията на общинското ръководство и администрация.”